Một nhóm các thành viên SEIU da đen, bản địa, Latinx và châu Á

 

Các cuộc họp kín của SEIU 503 là các nhóm chung sở thích, nơi mọi người kết nối với các thành viên khác có danh tính chung. Kiểm tra cộng đồng họp kín của chúng tôi trên Facebookhoặc cho chúng tôi biết rằng bạn quan tâm đến việc tham gia một cuộc họp kín.