Với nguồn gốc bắt nguồn từ gần năm mươi quốc gia khác nhau, nhiệm vụ của ADPI Caucus là tiếp cận với các công nhân, thành viên công đoàn và gia đình ADPI đa dạng về văn hóa của chúng tôi để thúc đẩy sự tham gia vào các hoạt động của công đoàn và cộng đồng.

Liên lạc!


Ghế Ba Ghế:
Theodora Ko Thompson
Emily Vương
Thủy Huyền

Cố vấn nhân viên: Mạnh-Lun Chen-Pinkham