Hoa oải hương

SEIU 503 Lavender Caucus tồn tại để phục vụ như một nguồn lực cho các thành viên công đoàn LGBTQIA2S + và gia đình của họ thông qua giáo dục, tiếp cận và khả năng hiển thị bên cạnh việc thúc đẩy vai trò lãnh đạo trong Liên minh Quốc tế Nhân viên Dịch vụ. 

Cố vấn nhân viên: Rob Fisher

Để kiểm tra thông tin nhân khẩu học của bạn, bao gồm cả việc cho chúng tôi biết rằng bạn coi mình là LGBTQIA2S + hoặc là đồng minh, hãy cho chúng tôi biết về một sự kiện sắp tới, nhận thông tin về Chương trình Phát triển Lãnh đạo Thành viên của chúng tôi hoặc các lĩnh vực quan tâm khác, hoặc chỉ cần đăng ký email và tin nhắn văn bản của chúng tôi , Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại hoa oải hươngcaucus@seiu503.org

Để biết thêm thông tin về công việc của chúng tôi về giáo dục, tiếp cận và hiển thị, hãy xem Trang Facebook.