Là thành viên của SEIU Local 503, bạn có thể tham gia rất nhiều cách để giúp xây dựng và cải thiện liên minh của chúng tôi, các dịch vụ chúng tôi cung cấp, cộng đồng của chúng tôi và thế giới của chúng tôi.