Caucus Latinx

Một nhóm các thành viên có chung sở thích, khó khăn và lịch sử và đam mê tạo ra sự thay đổi trong cộng đồng của chúng ta. Chúng tôi đã thiết lập một loạt các ưu tiên hướng dẫn chúng tôi, bao gồm giáo dục, chăm sóc sức khỏe, nhập cư và phát triển kinh tế cho các thành viên và cộng đồng của chúng tôi. Các cuộc họp bằng tiếng Tây Ban Nha và có phiên dịch tiếng Anh.

Đồng chủ tọa: Ivonne Rivero và Hortensia Blanco Villalobos

Thư ký: Maria Maldonado

Cố vấn nhân viên: Fernando Cortés Chirino

Liên hệ: LatinxCaucus@seiu503.org

Facebook