Cuộc họp kín của người bản địa

Cuộc họp kín của Người bản địa SEIU 503 đưa ra tiếng nói cho những kinh nghiệm và cuộc đấu tranh tập thể của các cộng đồng Bản địa. Chúng tôi cam kết phi thực dân hóa, tôn vinh văn hóa và kiến ​​thức bản địa, đồng thời nâng cao tinh thần lẫn nhau bất kể liên kết bộ lạc, sự công nhận của liên bang, địa lý và nguồn gốc quốc gia.

Công nhận đất SEIU 503

Đồng chủ tọa: Paula Pena và Jean Jones
Cố vấn nhân viên: Lea Thornton
Liên hệ: bản địacmtemembers@seiu503.org
Nhóm Facebook