Cựu chiến binh của Caucus

Veterans Caucus là một nhóm gồm các thành viên là cựu quân nhân và những người ủng hộ họ, những người ủng hộ các vấn đề ảnh hưởng đến cựu chiến binh và gia đình họ. Cuộc họp kín nhằm thúc đẩy các chính sách có lợi cho cựu chiến binh và nâng cao nhận thức về các vấn đề ảnh hưởng đến cựu chiến binh trong liên đoàn.

Đồng Chủ tịch: Carla Hodges & Đồi Renae

Thủ quỹ: thạch Angela

Thư ký: Antoinette Renee' McWhorter

Liên lạc Caucus: Eric Bandonis, Gary Fletcher, Joy'e Willman và Ryan Noble.

Nhân viên tư vấn: Matthew Wilson và Brian Yaras

Liên Hệ: Cựu chiến binhscaucus@seiu503.org