Hội đồng phụ nữ

Hội đồng phụ nữ là một nhóm tích cực trong công đoàn của chúng tôi hoạt động để thu hút các nhà lãnh đạo mới và đang nổi lên do phụ nữ xác định.

Đồng chủ tọa: Ivonne Rivero và Stephanie Prentiss.
Cố vấn nhân viên: Sadie Davis và Lesley Adams.
Liên hệ: daviss@seiu503.org