SEIU 503 được biên chế bởi một nhóm các nhà tổ chức, chuyên gia hoạt động, nhà truyền thông và chuyên gia pháp lý tận tâm để giúp các nhà lãnh đạo thành viên thương lượng các hợp đồng tuyệt vời, đại diện cho các thành viên và phát triển công đoàn của chúng ta.

Tải xuống Sơ đồ tổ chức của chúng tôi để biết thông tin về cơ cấu nhân viên.