Các quy định của SEIU 503 là các quy tắc điều chỉnh hành vi của công đoàn, do cơ quan quản lý tối cao của SEIU 503, Hội đồng chung do thành viên bầu chọn.  

Xem nội quy bên dưới hoặc tải về một bản sao trong số các quy định hiện tại của SEIU Local 503:

Bằng tiếng Tây Ban Nha, haz bấm vào đi nào:

Русский

Tiếng Việt

简体 中文

2022 Các quy định của pháp luật sửa đổi 4-13-22