Lịch này được duy trì bởi Nhà chiến lược sự kiện 503 địa phương SEIU LeA Thornton. Vui lòng liên hệ với cô ấy tại thorntonl@seiu503.org với các câu hỏi hoặc để yêu cầu thay đổi.