Câu hỏi thường gặp về Hợp đồng & Quyền lợi

  1. Tại sao việc trở thành thành viên của Liên minh lại quan trọng đến vậy?
  2. Chúng tôi có thể chuyển đi đâu nếu lương của chúng tôi bị trễ hoặc chúng tôi không hiểu quyền của mình trong công việc?

  1. Tại sao việc trở thành thành viên của Liên minh lại quan trọng đến vậy?

    Nhân viên chăm sóc trẻ em đã giành được quyền tổ chức vào năm 2006. Bằng cách tham gia cùng nhau để làm cho tiếng nói của chúng tôi được lắng nghe, Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em SEIU 503 đã giành được tiền lương và lợi ích tăng lên thông qua quy trình thương lượng tập thể và hiện là một phần trong hợp đồng của chúng tôi. Thông qua công đoàn của chúng tôi, chúng tôi cũng có tiếng nói mạnh mẽ để ủng hộ các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em và các gia đình chúng tôi phục vụ trong Tòa nhà Quốc hội cũng như tại bàn thương lượng. Thành viên của chúng tôi càng lớn và tích cực, công đoàn của chúng tôi càng mạnh.

  2. Chúng tôi có thể chuyển đi đâu nếu lương của chúng tôi bị trễ hoặc chúng tôi không hiểu quyền của mình trong công việc?

    Các nhà lãnh đạo và tổ chức thành viên SEIU 503 tại Trung tâm Nguồn lực Thành viên (MRC) thường xuyên giúp các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em giải quyết các thủ tục giấy tờ và hiểu hợp đồng cũng như các quyền của họ. Số điện thoại MRC của chúng tôi là 1.844.503.SEIU.