Để hủy tư cách thành viên của bạn với SEIU Local 503, OPEU, vui lòng gửi thư có chữ ký gốc. Đây là ngôn ngữ để sử dụng trong thư gốc có chữ ký của bạn: Tôi đang yêu cầu bỏ tư cách thành viên công đoàn của mình.

Gửi đến:
Attn. Phòng thành viên
Pô Box 12159
Salem, OR 97309

Để biết thông tin, hãy gọi 1-844-503-SEIU (7348)