Để trở thành Liên minh, các thành viên của chúng ta đòi hỏi chúng ta và mang đến sự thay đổi thực sự trong cuộc sống của mọi người, chúng ta phải mạnh mẽ, đoàn kết, có tầm nhìn và chiến lược. Kế hoạch năm năm này là một lộ trình để đưa chúng ta đến nơi chúng ta cần.

Nhấn vào đây để tải xuống một bản copy.

En Español haz click aqui.