Xuất bản: Tháng 1 22, 2021

Nhân viên viện dưỡng lão thương lượng về tiền lương, phúc lợi và điều kiện làm việc như an toàn, PPE, nhân sự, v.v.


Gặp gỡ nhóm thương lượng năm 2023 của bạn

SEIU 503 là một công đoàn do thành viên điều hành. Các thành viên bầu một nhóm thương lượng gồm các đồng nghiệp của họ hai năm một lần. Với sự hỗ trợ pháp lý, thương lượng và hậu cần từ nhân viên nghiệp đoàn, nhóm thương lượng của bạn sẽ chiến đấu để đảm bảo các ưu tiên của bạn được phản ánh trong hợp đồng cuối cùng.

Các vấn đề chính cho năm 2024

Các thành viên của Viện Điều dưỡng sẽ sớm bắt đầu hoàn thành các cuộc khảo sát thương lượng để xác định và ưu tiên các vấn đề cho vòng đàm phán hợp đồng tiếp theo của chúng tôi. Trước đây, các thành viên đã xác định tiền lương là vấn đề số 1, bao gồm tiền thưởng thâm niên cho những CNA có kinh nghiệm và chênh lệch ca làm việc. Các vấn đề quan trọng khác là nhân sự, chăm sóc sức khỏe và cách thương lượng với người sử dụng lao động về các vấn đề cấp bách ảnh hưởng đến chúng tôi, chẳng hạn như các vấn đề về sức khỏe và an toàn. Nhóm thương lượng của chúng tôi sẽ sử dụng kết quả của các cuộc khảo sát năm 2024 để hướng dẫn và ưu tiên các đề xuất mà chúng tôi trình bày với ban quản lý trong vòng đàm phán này.

cập nhật mới nhất