Những người được bầu đại diện cho người Oregonians ở Salem và Washington DC tác động đến cuộc sống của các gia đình lao động. Điều quan trọng là các thành viên SEIU có tiếng nói trong quá trình đó. Hội đồng CAPE của chúng tôi là quá trình hướng thành viên thông qua đó SEIU 503 tham gia vào chính trị. Các thành viên của Hội đồng CAPE của chúng tôi cung cấp tiếng nói cho những người Oregonians bằng cách giới thiệu các ứng cử viên xác nhận và sau đó làm việc để nhận được các ứng cử viên được bầu chọn bởi ngân hàng qua điện thoại, vận động, tài trợ và nhận lời từ các thành viên SEIU 503 khác. Nếu bạn đã quan tâm đến chính trị trong nhiều năm, đây là một nơi tuyệt vời để tìm hiểu thêm. Nếu bạn chưa quen với công đoàn, đây là một nơi tuyệt vời để trải nghiệm cách thức chính trị tác động đến cuộc sống của chúng ta.