Khi bạn đóng góp tự nguyện cho CAPE (Hành động Công dân cho Giáo dục Chính trị), bạn giúp chọn các nhà lập pháp ủng hộ các vấn đề quan trọng đối với người làm việc và gia đình của chúng tôi.

Hội đồng CAPE của chúng tôi bao gồm các đại diện thành viên được bầu tại địa phương của 52 để thúc đẩy tiếng nói của SEIU Local 503 trong chính trị. Các thành viên của Hội đồng CAPE của chúng tôi cung cấp tiếng nói cho người Oregonians bằng cách giới thiệu các ứng cử viên xác nhận và sau đó làm việc để nhận được các ứng cử viên được phê chuẩn của chúng tôi được bầu bởi phonebanking, vận động, quyên góp tài nguyên và nhận được lời từ các thành viên SEIU 503 khác.

Hội đồng CAPE của chúng tôi họp hàng quý và các khu vực CAPE của chúng tôi tổ chức các cuộc họp định kỳ thường xuyên trong mùa bầu cử để xác nhận và di chuyển chương trình chính trị cơ sở của chúng tôi. Hội đồng CAPE thường xuyên cập nhật các vấn đề và chiến dịch tác động đến các thành viên SEIU của chúng tôi để họ được thông báo khi họ giúp dẫn dắt chương trình chính trị của chúng tôi.

Những người được bầu để đại diện cho người dân Oregon ở Salem và Washington DC ảnh hưởng đến cuộc sống của các gia đình lao động và điều quan trọng là các gia đình lao động phải có tiếng nói trong quá trình này. Các thành viên của CAPE được khuyến khích ra tranh cử và là người có tiếng nói hàng đầu trong quá trình bầu cử. Nếu bạn đã quan tâm đến chính trị trong nhiều năm, đây là một nơi tuyệt vời để tìm hiểu thêm. Nếu bạn chưa quen với công đoàn, đây là một nơi tuyệt vời để trải nghiệm cách chính trị tác động đến cuộc sống của chúng ta.

Đầu tư vào sức mạnh chính trị của chúng ta hôm nay!

Khi bạn đóng góp tự nguyện cho CAPE (Hành động Công dân cho Giáo dục Chính trị), bạn giúp chọn các nhà lập pháp ủng hộ các vấn đề quan trọng đối với người làm việc và gia đình của chúng tôi.

Đóng góp ngay

Đầu tư vào sức mạnh chính trị của chúng ta hôm nay!

Khi bạn đóng góp tự nguyện cho CAPE (Hành động Công dân cho Giáo dục Chính trị), bạn giúp chọn các nhà lập pháp ủng hộ các vấn đề quan trọng đối với người làm việc và gia đình của chúng tôi.

Đóng góp ngay