Giá trị của chúng tôi thúc đẩy hành động của chúng tôi.