Tài liệu này đưa ra các chính sách và thủ tục liên quan đến quản lý các hoạt động của Liên minh. Nó được thiết kế để bổ sung, giải thích, hoặc thực hiện các quy tắc và nghị quyết của Liên minh được thông qua bởi các Hội đồng chung.

Nhấp vào đây để tải xuống bản PDF các Chính sách & Thủ tục Hành chính hiện hành của chúng tôi