Bernardo Tuma
Khu vực 1

Thung lũng Trung tâm: Trợ lý Giám đốc

Bernardo Tuma

tumab@seiu503.org
Bộ giáo dục Oregon

Liên hệ: tumab@seiu503.org