: Tháng Hai 23, 2024

Trong các cuộc đàm phán lao động giữa người sử dụng lao động và công đoàn ở Oregon, việc tuyên bố bế tắc có nghĩa là cả hai bên đã đạt đến một điểm trong cuộc đàm phán mà họ không thể đạt được tiến bộ hơn nữa trong việc thương lượng để đạt được thỏa thuận về các điều khoản của thỏa thuận thương lượng tập thể. Khi sự bế tắc được tuyên bố, điều đó cho thấy rằng các bên đã sử dụng hết mọi nỗ lực hợp lý để đàm phán và không thể giải quyết được sự khác biệt của mình. 

Tuyên bố bế tắc là bước bắt buộc trong quá trình giải quyết tranh chấp được nêu trong Đạo luật Thương lượng Tập thể Nhân viên Công (PECBA) trước khi công đoàn có thể đình công và ban quản lý có thể thực hiện đề nghị cuối cùng.