Bầu cử cục bộ

72,000 người. 700 lãnh đạo được bầu. Tất cả làm việc cùng nhau để có tiền lương và lợi ích tốt hơn, tiếng nói trong công việc và để phát triển công đoàn của chúng tôi.

SEIU 503 là một công đoàn dân chủ, do thành viên điều hành. Hai năm một lần, chúng tôi bầu hơn 700 lãnh đạo cho nhiều vị trí khác nhau, chẳng hạn như Hội đồng quản trị, các viên chức địa phương và các viên chức toàn tiểu bang. Những người trong những vai trò này sẽ định hình công việc của Liên minh của chúng tôi trong hai năm tới khi chúng tôi thương lượng các hợp đồng mạnh mẽ, đại diện cho người lao động và phát triển.

Chạy đua vào văn phòng và bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử công đoàn là cách tốt nhất mà bạn có thể định hình tiến trình của Liên minh chúng tôi. Giọng nói của bạn có vấn đề Thêm nó vào cuộc trò chuyện.


Tìm thông tin bầu cử của bạn

Để tìm thông tin bầu cử địa phương của bạn, hãy bắt đầu bằng cách chọn bộ phận của bạn.