Latinx Caucus

Một nhóm các thành viên có cùng sở thích, cuộc đấu tranh, lịch sử và đam mê tạo ra sự thay đổi trong cộng đồng của chúng tôi. Chúng tôi đã thiết lập một loạt các ưu tiên hướng dẫn chúng tôi, bao gồm giáo dục, chăm sóc sức khỏe, nhập cư và phát triển kinh tế cho các thành viên và cộng đồng của chúng tôi.

Đồng chủ tọa: Carmen Morales Arnbrister, Martin Ramirez và Ivonne Rivero.
Cố vấn nhân viên: Belinda Ochoa và Gabe Holguin.
Liên Hệ: LatinxCaucus@seiu503.org
Facebook