Tài liệu các Nghị quyết Chính sách Hiện tại bao gồm các chính sách được thông qua tại Đại hội đồng trong khoảng thời gian 4 năm. Nhấp vào bên dưới để tải xuống bản sao các Nghị quyết Chính sách Hiện tại của SEIU Local 503.

Nghị quyết được Thông qua tại Đại hội đồng năm 2020.

Tài liệu giải quyết chính sách hiện hành của 2018