Tài liệu Nghị quyết Chính sách Hiện tại có các chính sách được thông qua tại Đại hội đồng trong khoảng thời gian 4 năm. Nhấp vào bên dưới để tải xuống một bản sao các Nghị quyết chính sách hiện tại của SEIU Local 503.

Tài liệu giải quyết chính sách hiện hành của 2018