Tổng hội đồng 2018 là cơ hội để cơ quan quản lý cao nhất của công đoàn của chúng tôi, Hội đồng chung của chúng tôi cùng tham gia để thiết lập khóa học cho công đoàn của chúng tôi trong những năm tới. Thông qua công việc khó khăn và tranh luận nghiêm ngặt, các đại biểu giúp xây dựng sức mạnh và sự đoàn kết mà công đoàn chúng ta cần để phát triển trong những thời điểm không chắc chắn này.