Nhiều vai trò của một thành viên trong nhóm hành động liên tục

Các thành viên CAT tổ chức các đồng nghiệp của họ tham gia vào cuộc đấu tranh vì một hợp đồng tốt, và để giúp xác định và tổ chức xung quanh các vấn đề trong công việc. Điều này có nghĩa là chia sẻ thông tin với đồng nghiệp và với các nhà lãnh đạo công đoàn khác. CAT thường đóng một vai trò quan trọng trong việc thông báo và huy động các thành viên. Càng nhiều thành viên tham gia, càng tốt!

Bầu cử & Yêu cầu của các thành viên CAT:

Các thành viên CAT không được bầu, mà là tình nguyện để tham gia nhiều hơn. Liên hệ với nhà tổ chức của bạn để biết thêm thông tin và tìm hiểu cách tham gia.

Vâng! Tôi muốn tham gia Nhóm hành động liên tục!