Công dân Hành động vì Giáo dục Chính trị (CAPE) là cánh tay Chính trị của SEIU 503 và kết hợp sức mạnh của số lượng, nguồn lực và những đóng góp tự nguyện của chúng tôi để giúp chúng tôi giành chiến thắng cho các thành viên của mình cũng như những người Oregon mà chúng tôi phục vụ, và gia đình, hàng xóm và những người thân yêu của họ những cái.