Hành động của Công dân về Giáo dục Chính trị (CAPE) là cánh tay chính trị của SEIU 503 và hợp nhất sức mạnh của số lượng, tài nguyên và đóng góp tự nguyện của chúng tôi để giúp chúng tôi giành chiến thắng cho các thành viên cũng như người dân Oregon mà chúng tôi phục vụ, và gia đình, hàng xóm và người thân của họ những cái.