Là thành viên của SEIU Local 503, có nhiều cách bạn có thể tham gia để giúp củng cố liên minh của mình.