Thùy Huyền
Khu vực 6

Hạt Multnomah & Clackamas: Giám đốc

Thùy Huyền

huyent@seiu503.org
Portland State University

Liên hệ: huyent@seiu503.org