Một bức chân dung tươi cười của lãnh đạo thành viên SEIU Taylor Bacon
Ngành 7

Tổ chức phi lợi nhuận tư nhân: Trợ lý Giám đốc

Taylor Bacon

bacont@seiu503.org
Trung tâm Parry cho trẻ em

Liên hệ: bacont@seiu503.org