Một bức chân dung mỉm cười headshot của lãnh đạo thành viên SEIU Shaun Notdurft
Ngành 7

Tổ chức phi lợi nhuận tư nhân: Giám đốc

Shaun Notdurft

notdurfts@seiu503.org
Chương trình Sống được Hỗ trợ Oregon

Liên hệ: notdurfts@seiu503.org