Một biểu tượng màu trắng đầu và vai chung trên nền màu tím.
Ngành 3

ODOT: Trợ lý Giám đốc

Malcolm Scott

scottmalcolm@seiu503.org
Bộ giao thông vận tải Oregon

Liên hệ: scottmalcolm@seiu503.org