Một bức chân dung mỉm cười headshot của lãnh đạo thành viên SEIU Kathleen Lamar
Khu vực 1

Thung lũng Trung tâm: Giám đốc

Kathleen Lamar

lamark@seiu503.org
Sở Tư pháp

Liên hệ: lamark@seiu503.org