Guillermo Romero
Khu vực 7

NW Oregon: Giám đốc

Guilermo Romero

romerog@seiu503.org
Bộ dịch vụ con người

Liên hệ: romerog@seiu503.org