Cristina Aviles
Khu vực 7

NW Oregon: Trợ lý Giám đốc

Cristina Aviles

avilesc@seiu503.org
Hỗ trợ cá nhân người lao động

Liên hệ: avilesc@seiu503.org