Một biểu tượng màu trắng đầu và vai chung trên nền màu tím.
Ngành 10

Chăm sóc trẻ em: Giám đốc

trống