Mark Thorsden
Khu vực 4

Nam Oregon: Trợ lý Giám đốc

Mark Thorsden

thromdsenm@seiu503.org
Bộ dịch vụ con người

Liên hệ: buddsenm@seiu503.org