Tiền lương tốt hơn, chăm sóc sức khỏe hợp lý, nghỉ hưu an toàn và nơi làm việc an toàn hơn là những thứ mà tất cả công nhân xứng đáng được hưởng. Một người yêu cầu họ có thể sẽ kết thúc trong sự thất vọng, nhưng khi hàng ngàn người chúng tôi tham gia cùng nhau, khả năng là vô tận.

Các tổ chức chống công nhân tồn tại để ngăn chúng ta chiến đấu với nhau, và để bảo vệ quyền lợi đặc biệt mà tài trợ cho họ. Đó là lý do tại sao SEIU 503 và các công đoàn khác ở Oregon đang tham gia cùng nhau để ngăn chặn tổ chức chống nhân viên theo dõi và bảo vệ quyền tham gia cùng các công nhân khác để chiến đấu cho một cuộc sống tốt đẹp hơn.