Tiết kiệm thời gian và tiền bạc với bảo hiểm hợp pháp. Bảo hiểm hợp pháp giúp bạn giải quyết các vấn đề gia đình, pháp lý và tài chính mà bạn có thể gặp phải trong cuộc sống. Đăng ký bảo hiểm hợp pháp có sẵn trong 90 ngày đầu tiên của thành viên mới hoặc trong quá trình đăng ký mở hàng năm.

Bảo hiểm pháp lý mang lại cho bạn một nơi để tìm đến khi bạn cần trợ giúp về nhiều vấn đề pháp lý, chẳng hạn như mua nhà hoặc lập di chúc. Cũng như các vấn đề bất ngờ, như tranh chấp với chủ thầu nhà hoặc ốm đau đột ngột. Bạn sẽ nhận được tư vấn pháp lý và đại diện được thanh toán toàn bộ 100% cho hầu hết các vấn đề pháp lý được bảo hiểm khi bạn làm việc với Luật sư Mạng ARAG®. Bảo hiểm này cũng cung cấp bảo vệ chống trộm danh tính.

Gói bảo hiểm pháp lý Gói tuyển sinh
Mẫu đăng ký bảo hiểm pháp lý
Báo cáo thường niên tóm tắt năm 2018

 

Để biết các câu hỏi về đăng ký và bảo hiểm, hãy liên hệ với Ưu điểm thành viên của SEIU tại 1-844-503-SEIU (7348) hoặc email Member nhược điểm@seiu503.org.

Để truy cập thông tin bảo hiểm, hãy truy cập www.araglegalcenter.com và sử dụng Mã truy cập 10540SEI hoặc gọi 1-800-247-4184.