Giảm giá bảo hiểm xe hơi, thuyền và chủ nhà.

Các thành viên có thể đủ điều kiện nhận các khoản tiết kiệm và lợi ích thông qua chương trình bảo hiểm MetLife Auto & Homes. Để nhận báo giá cho bảo hiểm MetLife, hãy gọi cho Chuyên gia Bảo hiểm Thung lũng theo số 1-855-734-8503 đề cập đến mã giảm giá SEUMU Local 503: C42.