Chương trình học bổng đại học dành cho các thành viên SEIU 503 và gia đình của họ.

Yêu cầu có sẵn bởi đi đến trang này và tìm kiếm "SEIU".

Truy cập www.oregonstudentaid.gov để đăng ký chương trình học bổng 503 địa phương của SEIU.