Đã xuất bản: Tháng 5 7, 2020

Đừng để tiền trên bàn. Nộp tờ khai thuế năm 2019 để đảm bảo bạn nhận được khoản Thanh toán Tác động Kinh tế, tín dụng thuế và tiền hoàn lại.

Để có phần mềm khai thuế miễn phí và các tùy chọn nộp đơn, nếu bạn kiếm được dưới 69,000 đô la, hãy truy cập Cục Doanh thu Oregon tại www.oregon.gov/dor/freetaxprep. 

Ngay cả khi bạn thường không khai thuế vì bạn tin rằng bạn không nợ bất kỳ khoản thuế nào, bạn vẫn có thể để lại tiền nợ cho mình trên bàn.