Xuất bản: Tháng ba 10, 2020

Sử dụng bút A (Mực xanh hoặc đen). Để đảm bảo số phiếu của bạn, hãy điền hoàn toàn vào hình bầu dục ở bên trái câu trả lời bạn chọn. Bỏ phiếu cho số lượng vị trí được chỉ định.

Sắp có: Lá phiếu được dịch sẽ có sẵn ở đây. Chỉ Tiếng Tây Ban Nha thôi.