Tên thành viên ủy ban Vai trò Công trường
Dain Thomas OUR MEMBERS NHÂN VIÊN QUẬN MARION
giàn khoan Josefina OUR MEMBERS PPL PSW
Lori Bullis OUR MEMBERS ĐẠI HỌC BANG OREGON
Mara Woloshin OUR MEMBERS PPL PSW
Max Brown ĐỒNG CHỦ TỊCH Bộ dịch vụ con người
Mike Powers THÀNH VIÊN ADHOC SỞ NÔNG NGHIỆP
Omar Molina OUR MEMBERS PPL PSW
Bộ não Wes ĐỒNG CHỦ TỊCH Người về hưu