Tên thành viên ủy ban Vai trò Công trường
Anastasia Godsey 503 THƯ KÝ tiểu bang APD
Bobbie Sotin OUR MEMBERS tiểu bang APD
Helen Moore OUR MEMBERS TRƯỜNG ĐẠI HỌC OREGON ĐÔNG
Ibrahim Coulibaly OUR MEMBERS BUREAU CỦA LAO ĐỘNG & CÔNG NGHIỆP
Johnny Earl 503 PHÓ TỔNG THỐNG - PS/KHÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC OREGON
Joy'e Willman 503 PHÓ TỔNG THỐNG - CP PPL PSW
Kim Cole OUR MEMBERS PPL PSW
Melissa Unger 503 GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH SEIU ĐỊA PHƯƠNG 503 OPEU
Mike Powers 503 TỔNG THỐNG SỞ NÔNG NGHIỆP
Mohamed Mounir OUR MEMBERS TRƯỜNG ĐẠI HỌC OREGON
Thùy Huyền CHỦ TỊCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHÀ NƯỚC