Tên thành viên ủy ban Vai trò Công trường
Allyse Lee OUR MEMBERS Bộ dịch vụ con người
Arlene Weible OUR MEMBERS THƯ VIỆN TIỂU BANG OREGON