Tên thành viên ủy ban Vai trò Công trường
Giáo hoàng san hô OUR MEMBERS PPL PSW
Cristal DeJarnac ĐỒNG CHỦ TỊCH tiểu bang APD
Janet Rosen OUR MEMBERS Bộ dịch vụ con người
kathy lamar ĐỒNG CHỦ TỊCH SỞ GIAO DỊCH
Martin Ramirez OUR MEMBERS Bộ dịch vụ con người
Mike Powers THÀNH VIÊN ADHOC SỞ NÔNG NGHIỆP
Nannette Carter-Jafri OUR MEMBERS tiểu bang APD
Nick Sloss OUR MEMBERS TRƯỜNG ĐẠI HỌC OREGON
Robin Gilbert OUR MEMBERS Bộ dịch vụ con người
Steve Emerson OUR MEMBERS OREGON SỞ CÁ VÀ CÁ
Terri Siddoway OUR MEMBERS SỨC KHOẺ TUYỆT VỜI