Tên thành viên ủy ban Vai trò Công trường
Brenda Carbaugh OUR MEMBERS tiểu bang APD
Carol Littleton-Kelly OUR MEMBERS tiểu bang APD
Joyce Gunter OUR MEMBERS tiểu bang APD
Mike Powers THÀNH VIÊN ADHOC SỞ NÔNG NGHIỆP
đồi Nae OUR MEMBERS tiểu bang APD
Theo Ko Thompson OUR MEMBERS TRƯỜNG ĐẠI HỌC OREGON
William rơm OUR MEMBERS Bộ dịch vụ con người