Tên thành viên ủy ban Vai trò Công trường
Joy'e Willman CHỦ TỊCH PPL PSW
Mike Powers THÀNH VIÊN ADHOC SỞ NÔNG NGHIỆP
Patty Falkenstein OUR MEMBERS PPL PSW
Steve Demarest OUR MEMBERS Người về hưu
Tom Prislac OUR MEMBERS SỞ DOANH THU