Tên thành viên ủy ban Vai trò Công trường
Doc Holliday OUR MEMBERS ỦY QUYỀN SỨC KHỎE CỦA OREGON
cây thạch thảo CHỦ TỊCH SEIU ĐỊA PHƯƠNG 503 OPEU
Mike Powers 503 TỔNG THỐNG SỞ NÔNG NGHIỆP
Nickname Sevastopoulos OUR MEMBERS SEIU ĐỊA PHƯƠNG 503 OPEU
Sarah Johnson OUR MEMBERS SEIU ĐỊA PHƯƠNG 503 OPEU
Thùy Huyền 503 THỦ KHOẢN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHÀ NƯỚC